Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x5c1e1c0548a9f51bc485365b764bf16956db340c 1 0 16:40 02/12/2022

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 4 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 23,703.69 USD (81.88 ETH)

bsc0x70f531b070495d22cadaad9763fedad9f0a53472 1 0 16:30 02/12/2022

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 7 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 31.68 USD (0.11 ETH)

eth0x603778e5e07e180e300bd10df7fa626313a206b2 2 0 16:20 02/12/2022

Token WIZ có mã ký hiệu là WIZ hoạt động trên nền tảng eth. WIZ/WIZ thực hiện 250 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 105,515.16 USD (82.70 ETH)

bsc0xa541fbec7e8b67eddda95273e201925e5e81c557 7 0 16:10 02/12/2022

Token Soakmont có mã ký hiệu là SOAK hoạt động trên nền tảng bsc. Soakmont/SOAK thực hiện 29 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,711.93 USD (188.76 ETH)

bsc0x92aa144222868144d96bda0504196c91f2e84cac 8 0 16:10 02/12/2022

Token zpi có mã ký hiệu là zpi hoạt động trên nền tảng bsc. zpi/zpi thực hiện 17 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 6.06 USD (0.02 ETH)

bsc0x8b36956baf72c39f7719304994050c448314e097 6 0 16:10 02/12/2022

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 29 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 107,454.38 USD (370.73 ETH)

bsc0xfc49bbb22815ea7eedb3ecedf126986bfeb6cc12 7 0 16:10 02/12/2022

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 17 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 12.14 USD (0.04 ETH)

bsc0x0782b6d8c4551b9760e74c0545a9bcd90bdc41e5 1 0 16:00 02/12/2022

Token Hay Destablecoin có mã ký hiệu là HAY hoạt động trên nền tảng bsc. Hay Stablecoin/HAY thực hiện 16,994 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 34,602,073.41 USD (119,876.13 ETH)

eth0x24ec2ca132abf8f6f8a6e24a1b97943e31f256a7 1 0 16:00 02/12/2022

Token dotmoovs có mã ký hiệu là MOOV hoạt động trên nền tảng eth. dotmoovs/MOOV thực hiện 124 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 168,412.59 USD (132.18 ETH)

eth0x6b1a8f210ec6b7b6643cea3583fb0c079f367898 1 0 16:00 02/12/2022

Token Baanx có mã ký hiệu là BXX hoạt động trên nền tảng eth. Baanx/BXX thực hiện 830 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 666,229.61 USD (521.83 ETH)

bsc0x7b8779e01d117ec7e220f8299a6f93672e8eae23 1 0 16:00 02/12/2022

Token IMOV có mã ký hiệu là IMT hoạt động trên nền tảng bsc. IMOV/IMT thực hiện 301 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 88,240.03 USD (302.65 ETH)

bsc0x0ebd9537a25f56713e34c45b38f421a1e7191469 1 0 16:00 02/12/2022

Token dotmoovs có mã ký hiệu là MOOV hoạt động trên nền tảng bsc. dotmoovs/MOOV thực hiện 578 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 229,624.51 USD (787.97 ETH)

eth0xa4eed63db85311e22df4473f87ccfc3dadcfa3e3 1 0 16:00 02/12/2022

Token Rubic có mã ký hiệu là RBC hoạt động trên nền tảng eth. Rubic/RBC thực hiện 79 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,081.92 USD (54.97 ETH)

eth0xaac41ec512808d64625576eddd580e7ea40ef8b2 1 0 16:00 02/12/2022

Token Gameswap có mã ký hiệu là GSWAP hoạt động trên nền tảng eth. gameswap.org/GSWAP thực hiện 36 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,497.39 USD (45.99 ETH)

bsc0x7bc75e291e656e8658d66be1cc8154a3769a35dd 1 0 16:00 02/12/2022

Token iMe Lab có mã ký hiệu là LIME hoạt động trên nền tảng bsc. iMe Lab/LIME thực hiện 1,249 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 226,444.52 USD (771.71 ETH)

avalanche0xf7ed17f0fb2b7c9d3ddbc9f0679b2e1098993e81 1 0 16:00 02/12/2022

Token Mu Gold có mã ký hiệu là MUG hoạt động trên nền tảng avalanche. Mu Gold/MUG thực hiện 14 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,082.68 USD (5,073.09 ETH)

eth0xfeeb4d0f5463b1b04351823c246bdb84c4320cc2 1 0 16:00 02/12/2022

Token Gold Retriever có mã ký hiệu là GLDN hoạt động trên nền tảng eth. Gold Retriever/GLDN thực hiện 170 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 166,313.05 USD (130.55 ETH)

eth0x83249c6794bca5a77eb8c0af9f1a86e055459cea 1 0 16:00 02/12/2022

Token GigaSwap có mã ký hiệu là GIGA hoạt động trên nền tảng eth. GigaSwap/GIGA thực hiện 217 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 183,242.71 USD (143.61 ETH)

eth0xda4dd9586d27202a338843dd6b9824d267006783 1 0 16:00 02/12/2022

Token Echain Token có mã ký hiệu là ECT hoạt động trên nền tảng eth. Echain Token/ECT thực hiện 315 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 278,304.88 USD (218.15 ETH)

eth0xae86f48c0b00f2a3eaef4ba4c23d17368f0f63f4 1 0 16:00 02/12/2022

Token Amatsu Mikaboshi có mã ký hiệu là Mikaboshi hoạt động trên nền tảng eth. Amatsu-Mikaboshi/Mikaboshi thực hiện 150 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 94,772.25 USD (74.47 ETH)

bsc0xcd1faff6e578fa5cac469d2418c95671ba1a62fe 1 0 16:00 02/12/2022

Token Torum có mã ký hiệu là XTM hoạt động trên nền tảng bsc. Torum/XTM thực hiện 196 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,143.47 USD (193.86 ETH)

eth0x2ba592f78db6436527729929aaf6c908497cb200 1 0 16:00 02/12/2022

Token Cream Finance có mã ký hiệu là CREAM hoạt động trên nền tảng eth. Cream/CREAM thực hiện 388 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 179,752.28 USD (140.65 ETH)

eth0x9ab7bb7fdc60f4357ecfef43986818a2a3569c62 1 0 16:00 02/12/2022

Token Guild of Guardians có mã ký hiệu là GOG hoạt động trên nền tảng eth. Guild of Guardians/GOG thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,185.75 USD (51.06 ETH)

polygon0xcf630283e8ff2e30c29093bc8aa58cadd8613039 1 0 16:00 02/12/2022

Token Optimus V3 có mã ký hiệu là OPT3 hoạt động trên nền tảng polygon. Optimus V3/OPT3 thực hiện 1,775 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,342,584.14 USD (2,556,113.32 ETH)

bsc0xa75d9ca2a0a1d547409d82e1b06618ec284a2ced 1 0 16:00 02/12/2022

Token Wombex Token có mã ký hiệu là WMX hoạt động trên nền tảng bsc. Wombex Token/WMX thực hiện 625 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 270,140.87 USD (926.33 ETH)

eth0x0cba60ca5ef4d42f92a5070a8fedd13be93e2861 1 0 16:00 02/12/2022

Token The Protocol có mã ký hiệu là THE hoạt động trên nền tảng eth. The Protocol/THE thực hiện 212 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 117,433.81 USD (92.00 ETH)

eth0x981dc247745800bd2ca28a4bf147f0385eaa0bc0 1 0 16:00 02/12/2022

Token NutsDAO có mã ký hiệu là NUTS hoạt động trên nền tảng eth. NutsDAO/NUTS thực hiện 18 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 118,092.48 USD (92.71 ETH)

bsc0x3b198e26e473b8fab2085b37978e36c9de5d7f68 1 0 16:00 02/12/2022

Token chrono tech có mã ký hiệu là TIME hoạt động trên nền tảng bsc. ChronoTech Token/TIME thực hiện 236 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 114,761.47 USD (390.83 ETH)

eth0x89b69f2d1adffa9a253d40840b6baa7fc903d697 1 0 16:00 02/12/2022

Token Dione có mã ký hiệu là Dione hoạt động trên nền tảng eth. Dione/Dione thực hiện 120 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,542.97 USD (52.91 ETH)

bsc0x9131066022b909c65edd1aaf7ff213dacf4e86d0 1 0 16:00 02/12/2022

Token Meta Utopia có mã ký hiệu là LAND hoạt động trên nền tảng bsc. META-UTOPIA LAND/LAND thực hiện 383 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,803.03 USD (228.38 ETH)

eth0xc55126051b22ebb829d00368f4b12bde432de5da 1 0 16:00 02/12/2022

Token Redacted có mã ký hiệu là BTRFLY hoạt động trên nền tảng eth. BTRFLY/BTRFLY thực hiện 91 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 142,033.42 USD (111.57 ETH)

eth0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed 1 0 16:00 02/12/2022

Token Dejitaru Tsuka có mã ký hiệu là TSUKA hoạt động trên nền tảng eth. Dejitaru Tsuka/TSUKA thực hiện 559 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 621,047.19 USD (487.39 ETH)

eth0x0202be363b8a4820f3f4de7faf5224ff05943ab1 1 0 16:00 02/12/2022

Token UniLend Finance có mã ký hiệu là UFT hoạt động trên nền tảng eth. UniLend Finance Token/UFT thực hiện 93 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,801.32 USD (73.49 ETH)

eth0x0d438f3b5175bebc262bf23753c1e53d03432bde 1 0 16:00 02/12/2022

Token Nexus Mutual có mã ký hiệu là wNXM hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped NXM/wNXM thực hiện 180 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 266,845.28 USD (209.21 ETH)

eth0x2559813bbb508c4c79e9ccce4703bcb1f149edd7 1 0 16:00 02/12/2022

Token Hourglass có mã ký hiệu là WAIT hoạt động trên nền tảng eth. HOURGLASS/WAIT thực hiện 77 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,411.93 USD (64.70 ETH)

eth0x7b4328c127b85369d9f82ca0503b000d09cf9180 1 0 16:00 02/12/2022

Token Dogechain có mã ký hiệu là DC hoạt động trên nền tảng eth. Dogechain Token/DC thực hiện 186 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 280,979.08 USD (220.47 ETH)

bsc0x8ac9dc3358a2db19fdd57f433ff45d1fc357afb3 1 0 16:00 02/12/2022

Token Nemesis DAO có mã ký hiệu là NMS hoạt động trên nền tảng bsc. Nemesis DAO/NMS thực hiện 433 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 331,587.02 USD (1,136.88 ETH)

arbitrum0x5979d7b546e38e414f7e9822514be443a4800529 1 0 16:00 02/12/2022

Token Wrapped liquid staked Ether 2.0 có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng arbitrum. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 2,395 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 701,168.14 USD (550.23 ETH)

eth0xb53ecf1345cabee6ea1a65100ebb153cebcac40f 1 0 16:00 02/12/2022

Token Childhoods End có mã ký hiệu là O hoạt động trên nền tảng eth. Childhoods End/O thực hiện 39 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 106,217.44 USD (83.36 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 16:00 02/12/2022

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 57 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 164,418.57 USD (128.81 ETH)