Tìm tập xác định của hàm số y = tan(3x + pi/6)

tan3x+π6=-33, đk: x≠π9+kπ3, k∈Z<=>tan3x+π6=tan-π6<=>3x+π6=-π6+kπ, k∈Z<=>3x=-π3+kπ, k∈Z<=>x=-π9+kπ3, k∈Z tmVậy S=-π9+kπ3, k∈Z.

...Xem thêm

Tập xác định của hàm số y=tan(3x+π4)

A. D= R

Đáp án chính xác

Xem lời giải

Đáp án:

`D=RR\\{(5pi)/18+(kpi)/3,kinZZ}`

Giải thích các bước giải:

`y=tan(3x-pi/3)`

ĐKXĐ: `cos(3x-pi/3)ne0`

`<=>3x-pi/3nepi/2+kpi`

`<=>3xne(5pi)/6+kpi`

`<=>xne(5pi)/18+(kpi)/3(kinZZ)`

Vậy `D=RR\\{(5pi)/18+(kpi)/3,kinZZ}`

Hàm số \(y = \tan \left( { \frac{x}{3} + \frac{ \pi }{6}} \right) \) xác định khi:


A.

\(x \ne \pi  + k3\pi ,\left( {k \in Z} \right)\).                   

B.

\(x \ne  - \frac{\pi }{{12}} + k3\pi ,\left( {k \in Z} \right)\).

C.

 \(x \ne  - \frac{\pi }{2} + k6\pi ,\left( {k \in Z} \right)\).          

D.

 \(x \ne \pi  + k6\pi ,\left( {k \in Z} \right)\).

Đối với bất kỳ , các tiệm cận đứng xảy ra tại , trong đó là một số nguyên. Sử dụng chu kì cơ bản cho , , để tìm các tiệm cận đứng cho . Đặt phần bên trong của hàm tang, , cho bằng để tìm nơi tiệm cận đứng xảy ra cho .