jenday là gì - Nghĩa của từ jenday

jenday có nghĩa là

Đó là ma thuật ngày tất cả chúng ta cần giữa Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Thí dụ

Thứ Hai, Thứ ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Jenday, Chủ nhật.